• رسوب آب به مرور باعث گرفتگی محل خروج آب در سردوش میشود . به منظور عملکرد بهتر آن این قسمت از جنس سیلیکون نرم ساخته شده تا هر چند وقت یکبار با حرکت دادن انگشت همانند تصایر رسوبات آب را از بین ببرید