• شیرالات کلاسیک شایان از بهترین مواد تهیه و ساخته شده است

  • شیر دستشویی مانا

  • دوش مانا

  • شیر گروهه مانا

  • شیر دنباله بلند مانا

  • شیر توکاسه مانا

  • شیر تک پایه بزرگ مانا

  • شیر قو توکاسه مانا