• تندیس طلایی چهارمین گردهمایی تخصصی نامداران صنعت و تجارت ایران تیرماه 1391

  • تندیس عالی کیفیت بهمن سال 1390 از سوی استاندارد مصالح ساختمانی

  • تندیس طلایی کنگره چهره های کارآفرین صنعت - کیفیت و بهروری شهریورماه 1390

  • تندیس طلایی واحد تولیدی نمونه از سوی اداره کل استاندارد استان تهران آذر 1392

  • واحد برگزیده استاندارد مصالح ساختمانی سال 1390